08:00 – 09:00 Registrácia účastníkov
09:00 – 09:10 Otvorenie HSCI2013 Slovakia Day
09:10 – 09:30
Európsky vzdelávací priestor a podpora prírodovedného vzdelávania, predstavenie projektu 7.RP SAILS – tvorba a overovanie nástrojov hodnotenia bádateľských aktivít
doc. RNDr. Marián Kireš, PhD., PF UPJŠ v Košiciach
09:30 – 10:00
Inovácia Štátneho vzdelávacieho programu a prírodovedné predmety v nižšom sekundárnom vzdelávaní na Slovensku 
RNDr. Mária Siváková, PhD., Mgr. Peter Kelecsényi, PaedDr. Mariana Páleníková 
ŠPÚ Bratislava
10:00 – 10:30
Bádateľské aktivity vo výučbe prírodovedných predmetov
doc. RNDr. Marián Kireš, PhD., doc. RNDr. Zuzana Ješková, PhD.,
doc. RNDr. Mária Ganajová, PhD., doc. RNDr. Katarína Kimáková, PhD.,
PF UPJŠ v Košiciach
10:30 – 11:00
Prestávka, občerstvenie
11:00 – 11:20
Experiment ako nástroj motivácie žiakov  - predstavenie systému Vernier
RNDr. Peter Spišák, CSc.
11:20 – 11:30
Presun do sekcií
11:30 – 13:00 Prednášky slovenských účastníkov

Sekcia matematika a fyzika - Miestnosť A7 (AK0A7):
Predsedajúci: doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. 

Od popularizácie fyziky k vyučovacej hodine (11:30 - 11:45)
PaeDr. Jozef Beňuška, PhD.
 
Origami v matematike (11:45 - 12:00)
RNDr. Marta Mlynarčíková
 
Implementácia objavného vyučovania matematiky a prírodovedných predmetov - projekt PRIMAS (12:00 - 12:15)
PaeDr. Ján Šunderlík, PhD.
 
Obrátená výučba (12:15 - 12:30)
RNDr. Slavomír Tuleja, PhD.
 
Prírodovedné objavovanie na športovom gymnáziu (12:30 - 12:45)
Zuzana Majerčáková
 
Sekcia ostatné predmety - Miestnosť P4 (RC2P4):
Predsedajúci: doc. RNDr. Mária Ganajová, CSc.
 
Poznávanie prírodnín prostredníctvom svojpomocne vytvorených učebných pomôcok (11:30 - 11:45)
RNDr. Danica Božová
 
Veda v akcii (11:45 - 12:00)
Mgr. Beata Kirešová
 
Slobodný softvér vo vyučovaní prírodovedných a technických predmetov na školách (12:00 - 12:15)
Mgr. Martin Šechný
 
Učitelia chémie v školskej reforme (12:15 - 12:30)
RNDr. Helena Vicejová
 
Implementácia bádateľských metód do výučby biológie v téme Darovanie krvi (12:30 - 12:45)
Lenka Škarbeková
13:00 – 14:00 Obed
14:00 – 15:00
Prehliadka stánkov s experimentmi (Science fair) 
Prehliadka posterov HSCI 2013 
Reklamné prezentácie učebných pomôcok 
15:00 – 15:30 Prestávka, občerstvenie
15:30 – 17:00
Účasť na workshopoch (moderná didaktická technika, počítačom podporované experimenty, vzdelávacie aktivity). Prihlasovanie na workshopy sa uskutoční pri prezentácii.
 
Program workshopov:
 
Workshop 1: Obrátená výučba 
Slavomír Tuleja, Jozef Hanč 
Miestnosť R2 (RA2R2)
 
Workshop 2: MoLab - Počítačom podporované merania
Peter Demkanin 
Miestnosť - zasadačka Dekanátu PF UPJŠ Šrobárova 2
 
Worshop 3:  Moderná didaktická technika
Jozef Sekerák 
Miestnosť  C07 (RC0C07)
 
17:00 – 17:15 Uzavretie HSCI2013 Slovakia Day, vylosovanie cien MERCK