Slovakia Day

Fri, 25 Jan 2013 10:08:45 CET by guruadmin, 4786 views

Vážení učitelia, metodici, pracovníci školstva, milí kolegovia!

V roku 2013 si Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach pripomína 50. výročie svojho vzniku. Pri tejto príležitosti usporadúvame viacero podujatí, ktorými by sme radi prispeli k propagácii vzdelávania, vedy a výskumu, rozvoja spolupráce v oblasti prírodných vied, matematiky a informatiky. Jedným z významných podujatí je jubilejný 10. ročník medzinárodnej konferencie

Hands-on Science, 1. – 5. 7. 2013, Košice, Slovakia

Konferencia je stretnutím odborníkov z celého sveta, ktorí sa venujú prírodovednému vzdelávaniu. V rámci konferencie sme sa rozhodli vytvoriť priestor pre účasť slovenských učiteľov prírodovedných predmetov v rámci podujatia pod názvom

Hands-on Science 2013 Slovakia Day

HSCI 2013 Slovakia Day sa uskutoční 3. júla 2013 na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach. V rámci programu poskytneme priestor učiteľom prezentovať svoje výsledky a tiež vypočuť si prednášky pracovníkov Štátneho pedagogického ústavu, didaktikov prírodovedných predmetov, autorov učebníc a popularizátorov vedy. Slovakia Day bude zároveň priestorom na prezentáciu medzinárodných projektov ESTABLISH a SAIL, zameraných na bádateľské metódy v prírodovednom vzdelávaní a nástroje hodnotenia žiackych zručností. Slovenskí účastníci sa budú mať možnosť zúčastniť na workshopoch, prezrieť si stánky s experimentmi (Science Fair), postery účastníkov HSCI 2013, reklamné stánky firiem, prezentujúce učebné a laboratórne pomôcky, odbornú a pedagogickú literatúru a modernú didaktickú techniku. Účasť na konferencii pripravujú firmy 3B Scientific, NTL a KVANT (učebné pomôcky), Gamo (didaktická technika), CMA a Vernier (počítačom podporované experimenty), ITES (laboratórne vybavenie).
Slovenskí účastníci sa môžu zúčastniť konferencie ako vystupujúci s vlastným príspevkom alebo ako účastníci bez príspevku. Rokovacím jazykom HSCI 2013 Slovakia Day je slovenčina
Na prezentáciu príspevku bude vytvorený priestor v rozsahu 15 minút (12 minút vlastná prezentácia + 3 minúty diskusia). Elektronická prezentácia (spravidla ppt súbor) bude po akcii zverejnená na stránkach konferencie a je potrebné ju do 1. júla 2013 zaslať emailom na adresu: hsci2013@upjs.sk.
 

Prihláška a poplatky

Mon, 27 May 2013 09:29:30 CEST by guruadmin, 4699 views

Prihláška

Slovenskí účastníci HSCI 2013 Slovakia Day sa na konferenciu záväzne prihlásia vyplnením registračného formulára na adrese:
Učiteľom, ktorí vystúpia s príspevkom, budú organizátormi refundované náklady spojené s účasťou na konferencii. Konferenčný poplatok bude uhradený (podľa upresnených pravidiel) tým účastníkom konferencie, ktorí sa zapojili do riešenia projektov 7RP. Establish alebo SAILS, resp. do riešenia národných projektov Modernizácia vzdelávacieho procesu na ZŠ, SŠ.
Všetci ostatní účastníci obdržia po registrácii variabilný symbol pre uhradenie konferenčného poplatku.

Konferenčný poplatok

Pre účastníkov HSCI 2013 Slovakia Day je výška konferenčného poplatku 20 €. Konferenčný poplatok je potrebné uhradiť  do 15. júna 2013 bankovým prevodom na účet:
 
Číslo účtu: 571404383/0900
Názov banky: SLOVENSKA SPORITELNA, A.S.
IBAN: SK2809000000000571404383
SWIFT: GIBASKBX
Názov účtu: OZ Prirodovedec
Kontaktná osoba: doc. RNDr. Dušan Šveda, PhD.
Adresa: Šrobarova 2, Kosice Slovakia 
Variabilný symbol: bude zaslaný po registrácii
 
Konferenčný poplatok zahŕňa obed, občerstvenie počas prestávok a propagačné materiály sponzorov konferencie. 

Traja vylosovaní účastníci HSCI 2013 Slovakia Day dostanú vecné ceny od firmy MERCK.